Close

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

1. Úvod

Tyto Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi poskytovatelem ubytovacích služeb v penzionu Agáta Žďár 15 a zákazníky. Podmínky jsou pro všechny strany závazné a uhrazením zálohy zákazníkem nabývají povahy smlouvy v souladu s platnými ustanoveními obecně závazných předpisů ČR.

2. Zákazník

Zákazníkem – ubytovaným v penzionu Agáta – jsou osoby starší 18 let. Osoby mladší 15 let mohou užívat služby v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15–18 let se souhlasem svého zákonného zástupce.

3. Vznik smluvního vztahu

Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě objednávky (telefonické, ústní, e-mailové). Na základě objednávky zašle poskytovatel ubytování zákazníkovi přihlášku a zároveň rezervuje požadovaný volný termín zákazníkovi a to po dobu max. 20 dnů.

Během této doby je nutno uhradit zálohu (40–60 % z ceny poskytovaných služeb) – její přesná výše je uvedena v rezervačním mailu. Tento rezervační mail,nebo dopis obsahuje veškeré potřebné údaje – jméno zákazníka, počet lůžek, termín, výši zálohy…

Uhrazením zálohy potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a jinými podmínkami, Všeobecnými podmínkami a zvláště stornovacími podmínkami.

Uhrazením zálohy dává zákazník souhlas s výše uvedeným.

Za smluvní závazek dalších osob uvedených na přihlášce odpovídá zákazník, který objednávku podal. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a po 20 dnech je rezervace zrušena.

4. Ceny

Ceny služeb jsou uvedeny na oficiálním webu www.penzionagata.cz. Jedná se o ceny sjednané dohodou mezi poskytovatel ubytování a zákazníkem.

Úhrada ceny pobytu má tyto formy:

– záloha ve výši 40 % z celkové ceny je splatná během 20 dnů po objednávce – složenkou nebo bankovním převodem. Doklad o uhrazení je nutno uschovat pro nástup ubytování – doplatek je splatný ihned po příjezdu do penzionu uhradit 100% celkové ceny služeb.

100% ceny služeb může zákazník uhradit i v termínu delším než 30 dní před započetím pobytu – pokud projeví sám zájem.  V případě neuhrazení dohodnutých záloh v termínu je rezervace automaticky stornována bez náhrady.

5. Ubytovací poukaz

Jako voucher (poukaz) na objednané služby, který zákazníka opravňuje k čerpání, rezervační e-mail, nebo dopis.

6. Práva a povinnosti zákazníka

právo:

– být řádně informován o veškerých podmínkách týkajících se jeho pobytu

– využívat veškerých objednaných a zaplacených služeb

– stornovat pobyt kdykoliv před započetím, v tomto případě se vzájemný vztah řídí dále uvedenými storno podmínkami povinnost:

– včas zaplatit dohodnutou zálohu

– dodržovat interní předpisy zařízení, v případě hrubého porušení a následného odepření dalších služeb nemá nárok na jakoukoliv finanční ani jinou náhradu

– uhradit veškeré škody způsobené svým jednáním v penzionu Agáta Žďár.

7. Práva a povinnosti poskytovatele ubytování:

povinnost:

– zajistit všechna práva zákazníka uvedená v bodě 6.. V případě, že dojde k situaci, kdy poskytovatel ubytování bude vracet zákazníkovi finanční částku, je povinen tak učinit v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od vzniku skutečnosti rozhodné pro navrácení.

8. Storno podmínky

Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou formou. Toto odstoupení musí být doručeno poskytovateli ubytování.

– Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky
Storno před nástupem pobytu – poplatek

  • více než 60 dnů – 10 % pobytu
  • 30–60  dnů – 30 % pobytu
  • 15–29 dnů – 50 % pobytu
  • méně než 15 dnů – 100 % pobytu

Pozn. Počítají se vždy jednotlivé kalendářní dny a to takto:

1. počítaný den je den storna zákazníkem uvedený na stornu. Posledním počítaným dnem je den před nástupem (plánovaným započetím čerpání služeb).

– Jako storno celého pobytu je považováno i nenastoupení ubytovacích služeb v den vyznačeném na přihlášce – den následující po vyznačeném dni nástupu jsou veškerá rezervovaná místa uvolněna pro potřeby jiných zákazníků.

– poskytovatel ubytování je povinné v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zákazníkovi.

– Upozornění

– poskytovatel ubytování vyžaduje zaplacení stornopoplatků i v případě závažných důvodů jako nemoc, povolávací rozkaz, živelné pohromy apod. Pro tento případ doporučujeme sjednat kvalitní pojištění proti stornopoplatkům a nárokovat náhradu na pojišťovně.

– Stornopoplatek musí být uhrazen i v případě, že se zákazník neúčastní pobytu v důsledku jím udaných nesprávných údajů na objednávce. Změna termínu (pokud není domluveno jinak) se považuje za stornování pobytu a následnou novou objednávku

 9. Pojištění

– poskytovatel ubytování nezahrnuje do ceny pobytů pojištění – zákazníkovi se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR „Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí včetně nákladů souvisejících se zrušením cesty“.

11. Přechodná a závěrečná ustanovení

– tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti 18. 2. 2014. Platnost je omezena vyhlášením nových Všeobecných podmínek

– platnost těchto podmínek může být individuálně upravena výhradně písemnou formou

– zákazník uhrazením zálohy na přihlášce potvrzuje, že se Všeobecnými podmínkami souhlasí a zavazuje se respektovat je.

Těšíme se na setkání s vámi.

Penzion Agáta
Žďár 15
294 12
Mobil: +420 605 277 164